Każdy może iść na pielgrzymkę!
Zaproszenie na XXV Pieszą Pielgrzymkę
Pielgrzymkowe Pierwsze Piątki Miesiąca
Pielgrzymka do Piaseczna

Ekwipunek

Ekwi­pu­nek Pielgrzyma

 • Doku­menty toż­sa­mo­ści,
 • róża­niec,
 • modli­tew­nik,
 • śpiew­nik,
 • nieco suchego prowiantu,
 • pie­nią­dze na ewen­tu­alny zakup żywno­ści i powrót do domu.

Nie zabie­ramy żadnych cen­nych rzeczy.

Ubiór:

 • roz­cho­dzone i wygodne obu­wie (naj­le­piej 2 pary),
 • weł­niane skar­pety (kilka par),
 • bie­li­zna baweł­niana (nie obci­słe i nie ela­styczna),
 • cie­pły swe­ter,
 • płaszcz prze­ciw­desz­czowy,
 • nakry­cie głowy (obowiązkowo!!!).
 • Chle­bak, czyli torba bądź maty ple­cak, a w nim:

  • ewen­tu­alny pro­wiant na dany dzień,
  • bidon,
  • nóż, łyżka,
  • wide­lec,
  • kubek (służy on nie­kiedy jako talerz).

  Bagaż główny – powi­nien być dobrze ozna­ko­wany. Należy do niego:

  • ple­cak z baga­żem piel­grzyma,
  • śpiwór,
  • kari­mata,
  • latarka i w miarę potrzeb grupy – namiot.
   Wła­sna apteczka – w niej:

  • zasypka kosme­tyczka,
  • spi­ry­tus sali­cy­lowy,
  • 2 ban­daże ela­styczne,
  • kilka ban­daży zwy­kłych,
  • wata,
  • kom­presy gazowe,
  • glu­kar­dia­mid,
  • kro­ple żołąd­kowe i indy­wi­du­alne, stale uży­wane lekarstwa.

  Bagaż

  Wybie­ra­jąc się na piel­grzymkę zabie­ramy dwa bagaże:

  1. pierw­szy – pod­ręczny, na każdy dzień (np. mały plecak),
  2. drugi – prze­wo­żony samo­cho­dem z jed­nego noc­legu na następny (np. ple­cak, torbę turystyczną).

  Bagaż pod­ręczny zawiera:

  • doku­menty oso­bi­ste, legi­ty­ma­cję, pieniądze,
  • śpiew­nik piel­grzym­kowy, róża­niec, modlitewnik,
  • pro­wiant na dany dzień,
  • kubek (naj­le­piej meta­lowy), łyżkę,
  • w zależ­no­ści od pogody – swe­ter i płaszcz prze­ciw­desz­czowy lub kape­lusz przeciwsłoneczny.

  W bagażu, który odda­jemy na samo­chód zabieramy:

  • kilka zmian bie­li­zny oso­bi­stej (nieelastycznej),
  • wygodne obu­wie na zmianę (san­dały lub adidasy),
  • skar­pety wełniane,
  • śpiwór,
  • latarkę,
  • przy­bory toaletowe,
  • pro­wiant (trwałe pro­dukty spożywcze),
  • 2 ban­daże ela­styczne, pla­ster, zasypkę, oxy­cort, spi­ry­tus salicylowy,
  • leki, które sys­te­ma­tycz­nie przyjmujemy.

  UWAGA: Radzimy nie zabie­rać cen­nych rzeczy!

  Bagaż:

  1. musi być ozna­czony na widocz­nym miej­scu nume­rem zabez­pie­czo­nym folią i przy­wią­za­nym sznurkiem,
  2. nie wolno łączyć bagaży,
  3. nie wolno umiesz­czać w bagażu nie­za­bez­pie­czo­nych ostrych i szkla­nych przedmiotów,
  4. całą zawar­tość bagażu należy zabez­pie­czyć wewnątrz folią przed deszczem,
  5. uchwyty przy tor­bie tury­stycz­nej należy zwią­zać, a kie­sze­nie pozapinać,
  6. śpiwór powi­nien być podpisany,
  7. do bagażu należy wło­żyć kartkę z nazwi­skiem i adre­sem dla uła­twie­nia iden­ty­fi­ka­cji w przy­padku zagu­bie­nia bagażu.
  8. Za wszel­kie szkody, wyni­ka­jące z nie­sto­so­wa­nia się do powyż­szych rad, odpo­wie­dzial­ność ponosi wła­ści­ciel bagażu.

  Apteczka piel­grzyma:

  • opa­ska ela­styczna 10 i 15 cm 2 szt.
  • ban­daż zwy­kły 4–5 szt.
  • maść prze­ciw­bó­lowa 1 szt.
  • maść Der­ni­lan
  • Sudo­crem
  • tabletki prze­ciw­bó­lowe
  • kom­presy jałowe 3–4 opak.
  • spi­ry­tus salicylowy
  • igły jałowe kilka szt.
  • Alta­cet
  • kwas borny w tabletkach
  • wapno i cukierki

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *