12003292_722464474561370_28855272564166471_nReko­lek­cje w dro­dze po raz kolejny prze­żyli piel­grzymi wędru­jący do sank­tu­arium Matki Bożej Kró­lo­wej Pomo­rza i Matki Jed­no­ści w Pia­secz­nie. Dystans 34 kilo­me­trów poko­nało niespełna 450 piel­grzy­mów ze Sta­ro­gardu Gdańskiego i oko­lic. Na piel­grzymi szlak, pod prze­wod­nictw dusz­pa­ste­rzy, wyru­szyli z para­fii św. Woj­cie­cha, aby wypra­szać potrzebne łaski dla sie­bie i swo­ich bliskich.
Zapraszamy do galerii zdjęć >> GALERIA <<
Homilia – Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap