Zapi­su­jąc się na Piel­grzymkę zobo­wią­zuję się…

 1. Współ­two­rzyć reli­gijny cha­rak­ter piel­grzy­mo­wa­nia, poprzez codzienny udział we Mszy Św., Apelu Jasno­gór­skim, kon­fe­ren­cjach, nabo­żeń­stwach, wspól­nych modli­twach i śpiewach.
 2. Piel­grzy­mo­wać w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej – w dro­dze można sko­rzy­stać z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia u braci kapłanów.
 3. Nosić zna­czek piel­grzym­kowy na widocz­nym miej­scu oraz posia­dać przy sobie Ksią­żeczkę Piel­grzyma. Jest to zewnętrzny wyraz przy­na­leż­no­ści do wspól­noty pielgrzymkowej.
 4. Zacho­wy­wać pole­ce­nia Kie­row­nika Piel­grzymki, Księży Prze­wod­ni­ków i służb pielgrzymkowych.
 5. Zacho­wy­wać pokutny cha­rak­ter piel­grzymki poprzez postę­po­wa­nie w duchu wiary i wyrze­cze­nia (w takim duchu przyj­mu­jemy wszyst­kie obo­wiązki i wyrzeczenia).
 6. Zacho­wy­wać odpo­wied­niego cha­rak­teru stro­jów. Ramiona i kolana powinny być osłonięte.
 7. Prze­strze­gać bez­względ­nego zakazu wspól­nego noco­wa­nia kobiet i męż­czyzn w jed­nym pomieszczeniu.
 8. Dbać o czy­stość na noc­le­gach i posto­jach (nic po sobie nie pozostawiamy).
 9. Zre­zy­gno­wać z pale­nia tyto­niu i picia alko­holu (pod każdą posta­cią).
 10. Sto­so­wać się do bez­względ­nego zakazu kąpieli w otwar­tych zbior­ni­kach wod­nych np.: baseny, rzeki, jeziora, stawy…
 11. Sza­no­wać wszyst­kie dary Boże, które otrzy­mu­jemy za pośred­nic­twem innych ludzi. Sza­no­wać każdy kawa­łek chleba i każde dobro naszych dobro­dzie­jów.
 12. Bez­względ­nie pamię­tać życz­li­wo­ści w sto­sunku do naszych gospo­da­rzy (należy zosta­wić po sobie jakąś pamiątkę) Za rok tutaj tez przyjdą Pielgrzymi.
 13. Prze­strze­gać ciszy noc­nej od godziny 22.00.
 14. Two­rzyć atmos­ferę. życz­li­wo­ści, wza­jem­nej tro­ski i pogody ducha. Zwra­cać się? do piel­grzy­mów sfor­mu­ło­wa­niem: „bra­cie”, „sio­stro”. Jest to wyraz two­rze­nia przez piel­grzy­mów rodziny dzieci Bożych.
 15. Samo­wol­nie nie opusz­czać grupy, bo będzie to rów­no­znaczne z rezy­gna­cja. z uczest­nic­twa w piel­grzymce, w razie koniecz­no­ści odda­le­nia się od grupy należy zaopa­trzyć się w odpo­wied­nia prze­pustkę u Księ­dza Prze­wod­nika, leka­rza, pie­lę­gniarki bądź głów­nego porządkowego.
 16. Sto­so­wać się bez­względ­nie do szcze­gó­ło­wych zale­ceń Księ­dza Prze­wod­nika Grupy oraz odpo­wied­nich służb piel­grzym­ko­wych (służby: porząd­kowe, medyczne, kwa­ter­mi­strzow­skie, sanitarne).

Za nie­prze­strze­ga­nie regu­la­minu, a także za postawę nie­zgodną z istot­nymi celami i duchem piel­grzymki, prze­wi­duje się:

 1. Upo­mnie­nie ustne.
 2. Upo­mnie­nie z wpi­sem do legi­ty­ma­cji pielgrzyma.
 3. Natych­mia­stowe usu­nie­cie z piel­grzymki, połą­czone z ode­bra­niem legi­ty­ma­cji oraz poda­niem nazwi­ska piel­grzyma do wia­do­mo­ści pąt­ni­ków oraz wła­ści­wego Księ­dza Pro­bosz­cza, szkoły bądź zakładu pracy.
 4. W wypadku poważ­nego naru­sze­nia porządku powia­do­mie­nie Policji.

No Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copy link
Powered by Social Snap