Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

  1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

1.2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

1.3. W Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:

1.3.1.    Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;

1.3.2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
1.3.3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

1.3.4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;

1.3.5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księdza przewodnika i służb pielgrzymkowych;
1.3.6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
1.3.7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym;
1.3.8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;

1.4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
1.5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.5.1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
1.5.2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
1.5.3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

1.6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów. 

  1. ZAPISY

2.1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www.pielgrzymkakociewie.pl);

2.2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę (20 zł), na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);

2.3. Każdy pielgrzym może się zapisać na jeden dzień pielgrzymki (przyjeżdża rano na mszę rozpoczynającą dzień i odjeżdża po zakończeniu dnia pielgrzymkowego); wyjątek stanowią służy niezbędne do przeprowadzenia pielgrzymki;

2.4. W danym dniu pielgrzymki grupa pielgrzymkowa może liczyć maksymalnie 20 osób.

2.5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2.6. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do księdza przewodnika bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia. (Temperatura nie może przekraczać 37 ̊C)

2.7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne u księdza przewodnika. 

  1. PROGRAM DNIA

3.1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;

3.2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;

3.3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymów.

  1. ORGANIZACJA MARSZU

4.1.      Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.

4.2.  Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

4.3.  W grupie zachowujemy dystans społeczny 2m;

4.4.  W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;

4.5.  Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie;

4.6.  W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

4.7.  Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza przewodnika;

4.8.  Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

  1. NOCLEGI

5.1.  Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony służby potrzebne do przeprowadzenia pielgrzymki;

5.2.   W tym roku z racji wytycznych sanitarno-epidemiologicznych i przyjętej formuły pielgrzymowania nie przewiduje się możliwości nocowania na pielgrzymce osobom niezaangażowanym w organizacje i przebieg pielgrzymki;

5.3.   Kategorycznie zabrania się organizowania noclegów na własną rękę.  

  1. TRANSPORT

6.1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;

6.2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;

6.3.  Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;

6.4.  Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb; 

  1. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

7.1.      Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną oraz używanymi indywidualnie lekami;

7.2. Prowiant na czas marszu oraz kubek, własne sztuczce;

7.3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;

7.4. Obowiązkowe nakrycie głowy;

7.5. Peleryna przeciw deszczowa;

7.6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;

7.7. Karimatę do siedzenia na postoju.

7.8. Każdy pielgrzym powinien posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

  1. PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB STWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

8.1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.

8. 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.

8.3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.

8. 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

8. 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

8. 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

9.2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

9.3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap