1. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej Grupy Kociewskiej (dalej: Pielgrzymka) ma charakter religijny i jest formą rekolekcji przeżywanych w drodze.
 2. Podstawowym celem uczestników Pielgrzymki jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.
 3. Centrum każdego dnia Pielgrzymki jest Msza Święta, a integralnymi elementami są również: wspólne modlitwy w drodze, rozważania Bożego Słowa, konferencje, śpiew, adoracja Najświętszego Sakramentu i wieczorne apele jasnogórskie.
 4. Pielgrzym powinien zadbać o stan łaski uświęcającej korzystając z sakramentu pojednania przed rozpoczęciem Pielgrzymki lub podczas jej trwania u kapłanów obecnych w grupie.
 5. Pielgrzym swoją postawą ma być dla innych świadkiem Jezusa Chrystusa.
 6. Uczestnicy Pielgrzymki zwracają się do siebie przez używanie zwrotów: „bracie”, „siostro”.
 7. Pielgrzym troszczy się o duchowy klimat wspólnoty przez okazywanie życzliwości, kultury
  i wrażliwości na potrzeby innych, wykorzystywanie wszelkich posiadanych talentów, włączanie się w służbę i pełnienie wyznaczonych dyżurów dla dobra grupy.
 8. Pielgrzym zobowiązuje się do:
 • zapisania się przez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego;
 • przestrzegania zaleceń Przewodnika, księży i służb pielgrzymkowych;
 • noszenia emblematów pielgrzymkowych (znaczka, chusty, identyfikatora);
 • noszenia odpowiedniego stroju (zakryte ramiona, spodnie/spódniczki/sukienki sięgające przynajmniej do kolan), a w dni słoneczne również nakrycia głowy;
 • zachowania podczas Pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;
 • przestrzegania zakazu wspólnych noclegów koedukacyjnych w jednym pomieszczeniu (z wyjątkiem małżeństw);
 • przestrzegania zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych (jeziora, rzeki, stawy, baseny);
 • ograniczenia używania telefonu oraz bezwzględnie nieużywania telefonu w czasie modlitw i konferencji;
 • przestrzegania ciszy nocnej;
 • zachowania porządku w miejscach postoju i na noclegach.

     9. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, dlatego z wdzięcznością powinien przyjmować wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania od ludzi, którzy go podejmują; wystrzega się przy tym postawy roszczeniowej dotyczącej warunków lub wyżywienia.

    10. Pielgrzymi idą prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem, zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym; nad bezpieczeństwem przemarszu czuwają pielgrzymkowe i państwowe służby porządkowe.

    11. Pielgrzym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania Pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas Pielgrzymki; w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie); organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub uszkodzone podczas Pielgrzymki.
 2. Pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 3. Osoby zapisujące się na Pielgrzymkę oświadczają, że są zdrowe. Jakiekolwiek poważniejsze schorzenia należy zgłosić wcześniej Przewodnikowi lub wskazanym przez niego służbom medycznym.
 4. Pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie wszystkich lekarstw zażywanych na stałe.
 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić Przewodnika lub służbę medyczną.
 6. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia; organizator nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń.
 7. Jeżeli służba medyczna zaleca rezygnację z dalszego pielgrzymowania, Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Pielgrzym jest objęty ubezpieczeniem (NNW).
 9. W razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę Przewodnika.
 10. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Pielgrzymce.
 11. Przewodnikowi przysługuje prawo do usunięcia Pielgrzyma w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, postawy niezgodnej z celami i duchem Pielgrzymki bądź z innej ważnej przyczyny; w takiej sytuacji Pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie; taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania; w przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka; do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.
 12. W wypadku poważnego naruszenia porządku przez Pielgrzyma Przewodnik powiadamia Policję.
 13. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dojściu na Jasną Górę w dniu 13 sierpnia. Do domu Pielgrzym wraca indywidualnie lub transportem zaproponowanym przez Przewodnika.
 14. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Przewodnik.

 

No Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap