JAK ŚWIĘTOWAĆ WIGILIĘ?

Na wigilijnym stole ustawiamy krzyż i świecę (Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja zachęca, aby zostawić jedno miejsce wolne. Symbolizuje ono pamięć o osobach samotnych, bezdomnych, także zmarłych, lub tych, z którymi nie możemy być razem na wigilijnej wieczerzy.

             Zapalenie świecy rozpoczyna domową modlitwę. Najważniejszym momentem jest odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Powinien to zrobić ojciec lub inny reprezentant rodziny. Potem warto pomodlić się za innych, tak jak to robimy w czasie Mszy Świętej w tzw. Modlitwie powszechnej. Później następuje łamanie opłatkiem i wypowiadanie życzeń. Przed samym posiłkiem odmówmy modlitwę błogosławieństwa potraw. A po kolacji nie zapomnijmy o śpiewie kolęd. Bez celebracji nie ma świętowania. Poniżej kilka propozycji modlitw do wykorzystania.

 

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA (2,1-14)

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»”.

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zjednoczeni przy wigilijnym stole pomódlmy się teraz za innych i za siebie nawzajem.

  1. Módlmy się za papieża Franciszka i cały Kościół Święty, aby nowonarodzony Zbawiciel odnawiał serca kapłanów i świeckich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  2. Módlmy się za ludzi ubogich, głodnych, bezdomnych, samotnych, nieszczęśliwych, opuszczonych, ofiary klęsk żywiołowych i niesprawiedliwości, aby ubogi Jezus przyniósł im nadzieję. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za chorych, cierpiących, zakażonych koronawirusem, za służby medyczne i sanitarne oraz za wszystkich posługujących chorym, aby narodzony Jezus obdarował wszystkich potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół (szczególnie za…), aby Mesjasz narodzony niegdyś w Betlejem narodził się także w ich sercach przez wiarę. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się o pokój na świecie, o przebaczenie krzywd, o pojednanie między narodami, politykami, skłóconymi rodzinami. Niech Jezus nauczy nas wybaczać sobie nawzajem. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych wskutek zakażenia koronawirusem, aby mogli zasiąść do stołu razem z Bogiem w  niebie. Ciebie prosimy…
  7. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół małego Jezusa, aby i w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw. Ześlij swoje błogosławieństwo na nasz dom, abyśmy potrafili jak pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

„OJCZE NASZ”

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW

       Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę połamiemy się na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

       Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA WIGILIJNA OSÓB SAMOTNYCH

       Panie Jezu, który poznałeś smak odrzucenia i samotności, powierzam z ufnością moje życie Tobie w ten świąteczny wieczór. Proszę pokornie, abyś mi pozwolił odczuć Twoją obecność w moim domu. Zabierz ode mnie smutek, użalanie się, pretensje, zazdrość i wszelkie negatywne uczucia. Napełnij moje serce Twoją miłością i pokojem. Zasiądź ze mną do stołu i podziel się ze mną opłatkiem. Obdarz wszystkich samotnych łaską Twojej pociechy. Pomóż mi tak przeżyć święta, abym mocniej zjednoczył się z Tobą i wszedł kiedyś do Twojego wiecznego domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O RADOŚĆ SILNIEJSZĄ NIŻ SMUTKI

       Panie Jezu, urodzony w nędznej szopie, wśród ubogich ludzi, ku Tobie zwracamy się z ufną modlitwą. Ty znasz trudności, które nawiedzają nasz dom. Ty wiesz najlepiej, co odbiera nam radość życia, co osłabia naszą nadzieję, co napełnia lękiem o przyszłość. Przyjdź do naszego domowego Betlejem i przynieś radość silniejszą niż  smutki. Wiemy, że Ty kochasz i nawiedzasz zwłaszcza tych, którzy źle się mają. Bądź światłem w ciemności, pociechą w strapieniu, siłą w niemocy. Zbaw nas, Jezu i pozwól nam się narodzić na nowo. Prosimy o to pokornie przez wstawiennictwo Twojej ubogiej Matki, św. Józefa i świętych młodzianków męczenników. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA ZA UBOGICH

       Panie Jezu, który z miłości do nas stałeś się ubogim, powierzamy Ci w ten świąteczny czas wszystkich ubogich. Prosimy zwłaszcza za tymi, którzy te święta spędzają w biedzie, w głodzie, w samotności, w nieszczęściu. Modlimy się za najbiedniejszych z biednych. Przyjdź im z pomocą, ogrzej ich serca, ratuj w utrapieniu, a nas naucz dzielić się z potrzebującymi. Niech nie zabraknie serc wrażliwych na wszelką ludzką biedę. Jezu pełen miłosierdzia, ufamy Tobie. Amen.

 

MODLITWA WIGILIJNA DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, strażniku największych Skarbów, czyli Maryi i Jezusa. W ten wigilijny wieczór prosimy, abyś czuwał nad naszym domem i rodziną. Uproś nam łaskę wiary, abyśmy tak jak Ty umieli odczytywać w codzienności Bożą wolę i za nią podążać. Naucz nas milczenia, abyśmy umieli słuchać Boga i słuchać siebie nawzajem w rodzinie. Ucz nas cnoty pracowitości, skromności i łagodności. Strzeż naszej rodziny od niebezpieczeństw, od podziału, kłótni i niewiary w Boga. Umocnij naszą wzajemną miłość. Daj nam szczęśliwą godzinę naszej śmierci. Amen.

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

(wykorzystano materiały z dodatku do Gościa Niedzielnego)

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap